Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak Państwa dane osobowe będą wykorzystywane, jest firma Pro Anima Usługi Psychologiczne reprezentowana przez Annę Hebenstreit- Maruszewską.

Celem zarejestrowania wizyty przetwarzam takie Państwa dane osobowe, jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy.

Ze względów rachunkowych, jeśli określają to przepisy prawa, mogę wymagać podania innych danych niezbędnych do wystawienia faktury (takich jak miejsce zamieszkania czy NIP). W przypadku wystawienia faktury Państwa dane osobowe udostępniam w niezbędnym zakresie księgowości firmy.

Nie udostępniam Państwa danych osobowych żadnym innym podmiotom i wszystkie Państwa dane i uzyskane od Państwa informacje objęte są tajemnicą zawodową.


Copyright ® 2011-2024 by Pro Anima Usługi Psychologiczne. All rights reserved.